Meldprocedure klokkenluiders

Integriteit en naleving van interne en externe regels hebben de hoogste prioriteit voor BAS. Ons doel is om schendingen van deze waarden en regels te voorkomen, maar voor de schendingen die zich voordoen, is het essentieel dat deze worden geïdentificeerd, verduidelijkt en geëlimineerd. Elke (vermoede gevaren van) schendingen binnen BAS met grote of maatschappelijke gevolgen kunnen worden gemeld via ons klokkenluidersformulier. In principe betreft dit gevaarlijke, immorele of illegale praktijken die het niveau van een enkel geval of een paar persoonlijke gevallen overstijgen, bijvoorbeeld vanwege de ernst van de situatie, de omvang ervan of de structurele aard. Meldingen kunnen worden gedaan door personen in een werkgerelateerde context met BAS op elk moment. Informatie die via dit kanaal wordt ontvangen, wordt grondig onderzocht en opgelost, afhankelijk van het type schending. Het klokkenluider systeem zorgt ervoor dat zowel de klokkenluiders als de betrokken personen beschermd zijn. Een onderzoek wordt pas gestart na een zeer zorgvuldige beoordeling van de feiten en een redelijke verdenking van een regelgevende schending. Het hele proces verloopt strikt vertrouwelijk, geheim, eerlijk en gevoelig..

Klokkenluidersbeleid

Voor een samenvatting van het klokkenluidersbeleid, klik hier
Voor de volledige versie van het klokkenluidersbeleid, klik hier

Wie kan het gebruiken?

Meldingen kunnen worden gedaan door natuurlijke personen in een werkgerelateerde context bij BAS. Een werkgerelateerde context bestaat als de melder:

 • in dienst is (geweest of zal zijn) bij een BAS-bedrijf waar de situatie zich voordoet; of
 • werkt of heeft gewerkt bij een BAS-bedrijf, bijvoorbeeld als zelfstandig aannemer, tijdelijke werknemer, stagiair of vrijwilliger; of
 • als de melder (of is geweest) een sollicitant is bij een BAS-bedrijf; of
 • door zijn/haar eigen werk direct te maken heeft met een BAS-bedrijf waar de situatie zich voordoet

Waarvoor kan het worden gebruikt?

Melders kunnen rapporten indienen met betrekking tot:

Nederlandse BAS onderneming
Duitse BAS onderneming
 • Een handelen of nalaten waarbij het algemeen belang in het geding is bij een overtreding of dreigende overtreding van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en door een werkgever zijn vastgesteld op grond van een wettelijk voorschrift;
 • Gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen, schade aan het milieu of het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van onbehoorlijk gedrag of nalatigheid;
 • Een overtreding of het risico van een overtreding van de wetgeving van de Unie.
 • Overtredingen van strafrechtelijke bepalingen;
 • Overtredingen waarop een boete staat (d.w.z. administratieve overtredingen) als de geschonden norm dient ter bescherming van leven, lichaam of gezondheid of ter bescherming van de rechten van werknemers of hun vertegenwoordigende organen;
 • Een handeling of nalatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is bij een overtreding of het risico op een overtreding van een wettelijk voorschrift of interne regels die een concrete verplichting inhouden en die zijn opgesteld door een werkgever krachtens een wettelijk voorschrift;
 • Alle schendingen van federale en deelstaatwetgeving die is genomen om bepaalde Europese verordeningen uit te voeren, evenals schendingen van rechtstreeks toepasselijke EU-rechtshandelingen op verschillende gebieden;
 • Overtredingen die vallen onder § 4d lid 1 zin 1 van de Wet toezicht financiële diensten, tenzij uit § 4 lid 1 zin 1 iets anders volgt;
 • Overtredingen van de belastingwetgeving.

(Potentieel) misbruik kan te allen tijde worden gemeld. De interne meldprocedure is toegankelijk voor alle natuurlijke personen in een werkgerelateerde context om misbruik te melden dat ze (liever) niet aan hun leidinggevende willen melden. De definitie van schendingen van het recht van de Europese Unie is te vinden in bijlage één van ons klokkenluidersbeleid.

Waar de procedure niet voor bedoeld is:

Het klokkenluidersbeleid is uitsluitend bedoeld voor het melden van (vermoede gevaren van) misbruik, onregelmatigheden of mogelijke schendingen van bedrijfsregels, nationaal recht en Europees Unierecht. Het klokkenluidersbeleid is niet bedoeld voor:

 • Klachten met betrekking tot BAS en een van zijn producten of diensten. Voor deze klachten kunt u de Klachtenprocedure gebruiken zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden;
 • Misbruik of klachten over klanten van BAS;
 • De afhandeling of melding van persoonlijke klachten van werknemers zonder gevaar voor de veiligheid en/of gezondheid van de betrokken werknemer(s).

Andere meldingskanalen

U bent gemachtigd om uw melding zowel schriftelijk als mondeling te doen, zowel fysiek als online. Om een schriftelijk rapport op papier te maken, kunt u uw rapport richten aan:

Nederlands BAS bedrijfDuitse BAS onderneming
PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK
BAS Group B.V. – BAS procedure
voor klokkenluiders
Aan: R.W. at the Toorn
Mac. Arthurweg 2
5466 AP Veghel
Nederland
PERSÖNLICH UND VERTRAULICH
BTS GmbH & Co. KG | Hinweisgeber-
Meldeverfahren
z.H. E. Cozza
Berliner Str. 77
44143 Dortmund
Germany

Houd er rekening mee: geef precies aan waar uw rapport over gaat, welke BAS-organisatie en/of persoon erbij betrokken is, en op welke manier u het rapport indient.

Als u er de voorkeur aan geeft om het rapport persoonlijk tijdens een vergadering op kantoor in te dienen, maak dan een afspraak.

Nederlands BAS bedrijfDuitse BAS onderneming
Mr R.W. aan den Toorn
Legal Counsel and Data Protection Officer
Ms E. Cozza
Business Support

Maak een afspraak via e-mail: whistleblowing@basgroup.com (Nederland BAS bedrijf) of whistleblowingBTS@bts-daf.de (Duitse BAS onderneming).

Voordat u een rapport indient:

 • Het verstrekken van uw e-mailadres is nuttig, zelfs als u een anoniem rapport indient. We zullen dit e-mailadres gebruiken om contact met u op te nemen als we meer informatie nodig hebben. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit is echter niet verplicht.
 • Houd er rekening mee dat als u geen contactgegevens verstrekt, we mogelijk geen contact met u kunnen opnemen. Als gevolg daarvan kunnen we mogelijk geen verder onderzoek naar uw rapport uitvoeren. Als u contactgegevens heeft verstrekt, kunnen we contact met u opnemen om aanvullende informatie te verkrijgen.
 • Als uw rapport betrekking heeft op daadwerkelijke of vermoede misbruiken en onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden bij een dochteronderneming van de BAS Group, zorg er dan voor dat u dit duidelijk vermeldt.
 • Gelieve een uitgebreide beschrijving van de situatie en de betrokken personen te verstrekken. Als we meer context ontvangen, kunnen we de kwestie beter onderzoeken.

Als u een Nederlandse werknemer van BAS bent (let op: dit geldt niet voor elke melder en niet voor medewerkers die voor een Duitse BAS onderneming werken) en uw problemen wilt bespreken met een externe vertrouwenspersoon, kunt u contact opnemen met: 

Naam: Moniek van den Berg
Bedrijfsnaam: BakxWagenaar
Email: vertrouwenspersoon@bakxwagenaar.com
Tel: +31 (0)492 218800 / +31 (0)6 38183258

Deze externe vertrouwenspersoon zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en zal geen informatie over uw rapport delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Het incident melden

Meld een vermoeden van een misstand:

 • Max. bestandsgrootte: 128 MB.
 • Houd er rekening mee: U heeft het recht om anoniem te rapporteren. Desalniettemin wil BAS u eraan herinneren dat als u geen contactgegevens verstrekt, BAS geen contact met u kan opnemen. Het kan ook moeilijker zijn om uw bescherming te waarborgen als uw identiteit niet bekend is. Als gevolg daarvan kan BAS mogelijk het rapport niet verder onderzoeken.
 • In welke hoedanigheid dient u een rapport in?